Giáo trình quản lý dự án phần mềm

http://mega.1280.com/file/LTQH5ZRN/

Cuốn sách bao gồm 10 chương:

Chương 1. Nhập môn về quản lý dự án phần mềm
Chương 2. Những vấn đề phát triển phần mềm
Chương 3. Phát triển phần mềm theo hợp đồng
Chương 4. Chu trình phát triển phần mềm
Chương 5. Nguyên tắc quản lý các kỹ sư phần mềm
Chương 6. Chia để trị các dự án lớn thế nào: phân chia và chiếm lĩnh.
Chương 7. Các chức năng hỗ trợ dự án
Chương 8. Tiêu chuẩn phát triển phần mềm
Chương 9. Lập trình dự án
Chương 10. Chuẩn bị dự toán: phương pháp và kỹ thuật

Mỗi chương của cuốn sách xuất hiện theo trình tự lôgíc và cung cấp cho việc đi đầu vào lĩnh vực quản lý dự án phần mềm. Tham khảo nhanh đặt ở cuối mỗi chương có dạng tóm tắt mở rộng. Tóm tắt này nhằm sử dụng như để ghi nhớ lần nữa hay như một nguồn thông tin ban đầu. Người đọc được yêu cầu làm một số bài tập ở cuối mỗi chương. Các bài tập này sẽ giúp người đọc hiểu được nhiều ý tưởng và kỹ thuật trình bày trong chương đó

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: