IQ Puzzles – Luyện trí thông minh

http://mega.1280.com/file/P1U3P8/

Bạn đã biết tới các trò chơi kiểm tra IQ – tìm hình ở ô trống như ở “Đường lên đỉnh Olympia”. Ebook này sẽ đưa ra một loạt các hình để bạn kiểm tra và luyện IQ

Advertisements

Về Johnny Dang
Vietnamese: Đặng Thanh Vũ English: Johnny Dang Birthday: 01-01-1987 Mobile: (+8493)-8.739308

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: